Legea nr. 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 72 din 1 februarie 2016.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I.– Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – Prezenta lege stabilește unele măsuri privind prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spațiile publice închise, în spațiile închise de la locul de muncă și în locurile de joacă pentru copii, prin inscripționarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfășurarea de campanii de informare și educare a populației, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziționeze, prin indicarea în produsele finale a conținutului de gudron, nicotină și monoxid de carbon, prin unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătății persoanelor fumătoare și nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor și asigurarea unui nivel adecvat al calității vieții populației din România.”
2. La articolul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:
„i
1) țigaretă electronică se înțelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conțin nicotină prin intermediul unui muștiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuș, un rezervor și dispozitivul fără cartuș sau rezervor;”.
3. La articolul 2, literele m) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„m) spațiu public închis se înțelege orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
n) spațiu închis de la locul de muncă se înțelege orice spațiu care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.”
4. La articolul 2, după litera n) se introduc două noi litere, literele n1) și n2), cu următorul cuprins:
„n
1) mijloc de transport în comun se înțelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;
n
2) loc de joacă pentru copii se înțelege orice spațiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii;”.
5. La articolul 3, alineatele (1) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepție celulele pentru deținuți din penitenciarele de maximă siguranță.
(1
1) Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.”
6. La articolul 3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
„(1
2) În spațiile prevăzute la art. 2 lit. n1) este interzisă inclusiv utilizarea țigaretei electronice.”
7. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaționale, cu respectarea următoarelor condiții:
a) să servească exclusiv fumatului;
b) să nu fie spațiu de trecere sau de acces în spații publice închise;
c) să fie dotate cu sisteme de ventilație funcționale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă;
d) să fie dotate cu scrumiere și extinctoare și amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor;
e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat».”
8. La articolul 3, alineatele (21), (3), (4) și (41) se abrogă.
9. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5) Se interzice vânzarea la bucată a țigaretelor, țigărilor de foi și cigarillos.”
10. La articolul 3, alineatul (71) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(7
1) Se interzice comercializarea produselor din tutun în unitățile sanitare și cele de învățământ, de stat și private.”
11. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – Persoanele responsabile din instituțiile și unitățile care administrează spațiile menționate la art. 2 lit. m), n), n
1) și n2) vor elabora și vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1) și (11), inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă și marcarea spațiilor menționate cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» și folosirea simbolului internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală.”
12. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – În vederea difuzării de materiale promoționale de prevenire și combatere a consumului produselor din tutun, posturile de radio și de televiziune pun la dispoziție un spațiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, pentru Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului și organizațiile nonguvernamentale independente de industria tutunului și care au ca obiectiv al activităților reducerea consumului de tutun, în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
13. La articolul 10, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1) și (11) se sancționează cu amendă contravențională de la 100 lei la 500 lei;
b) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (11), (5), (52), (6), (61), (71) și ale art. 4 alin. (2) se sancționează cu amendă contravențională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravențională de 10.000 lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității până la remedierea situației care a dus la suspendarea activității la a doua abatere; săvârșirea unei noi contravenții la această lege se sancționează cu amendă contravențională de 15.000 lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității.”
14. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – Sancțiunile prevăzute la art. 10 lit. c) și d) se aplică persoanelor juridice.”
15. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.
16. Articolul 141 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 14
1. – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, cu excepția prevederilor art. 10 lit. a.
b) și c), unde constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanți ai poliției locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne.”
Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, ParteaI.
Art. III. – Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI,
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
București, 29 ianuarie 2016.